S tichou tolerancí bývá přehlížen zjevný fakt, že životopis Járy Cimrmana, tak jak jej podávají ctihodní kolegové cimrmanologové, zejména takzvané konzervativní jádro cimrmanologů, a jejichž představiteli jsou např. zesnulý Profesor filosofie Smoljak či doc. RNDr. Svěrák CSc., neúplný a plný protichůdných tezí a rozporů.

Už úvod Járova života je zahalen v mlze. Jako údajné datum jeho narození je nám předkládána celá paleta možností. Dle dosud zveřejněných dat se Jára Cimrman narodil v únoru roku 1853 či 1859, přičemž přípustné jsou i roky 1856, 1864, 1868, 1883 či 1884. Nejasnost v letopočtu je sváděna na opilého matrikáře IV. vídeňské farnosti Franze Huschkeho.

Podívejme se na Vídeň XIX. století, neboť historie nám může mnohé napovědět. Vídeň, která má dnes 23 okresů, byla poprvé dělena v roce 1850. Okres IV. ve kterém se údajně J. C. narodil, se nachází téměř v centru města a patří i dnes mezi nejmenší vídeňské části s rozlohou 180 hektarů a 28.354 obyvateli podle sčítání z roku 2001.

V této z nejrušnějších částí města najdeme kostel sv. Karla Boromejského , Paulinský komplex nebo Historické městské vídeňské muzeum. Život i další výstavbu mohla ovlivnit regulace Dunaje v roce 1867 a demolice hradeb v r. 1873.

Dosud shrnutá data nám neudávají matriční prameny, ze kterých naši kolegové cimrmanologové čerpali. České děti ovšem bývaly ve Vídni zapisovány v matrikách Katholische Tschechische Gemeinde. V případě, že souhlasíme s narozením J. C. ve IV. vídeňském obvodu, mohou to tedy být pouze matriky kostela sv. Karla Boromejského nebo kostela Paulínů.

Co nám tedy matriční data ukazují? Pod písmenem C nacházíme v rakouských matrikách děti pouze českých rodin. U rodin německy mluvících bychom jméno Cimrman našli pod písmenem Z ve formě Zimmermann. V indexu narozených jsme objevili jediného, který se alespoň přibližuje k hledanému datu: Zimmermann Anton, narozený 1860, podrobněji v matrice na foliantu 41. Příbuzenský vztah s Járou se nám prokázat nepodařilo.

Počáteční písmeno C by nám potvrdilo českou národnost rodičů a tím i dítěte stejně, jako u jmen Czetina = Četina, Cisarz i Czirarz = Císař, Czerny = Černý. Z tohoto hlediska bychom Járu Cimrmana měli opravdu považovat především za českého velikána. Prozatím jsme pro podporu tohoto tvrzení bohužel nenašli podporu ve formě matričního zápisu s písmenem C na začátku příjmení Cimrman, ale považujeme to pouze za otázku času.

Ostatně nejasnosti v záznamech křtů se nacházejí ve vídeňských matrikách první poloviny XIX. století běžně. Jako příklad uveďme datum křtu Boženy Novotné-Panklové, provdané posléze Němcové, v matrice kostela Nejsvětější Trojice, které je prokazatelně chybné.

Již od doby patentu císaře Josefa II. byly matriky považovány za právní dokument, tudíž zapisovatel, ať již to byl samotný farář v menší obci nebo kaplan či kantor ve městě, musel provádět zápisy postupně a číslovat je. Dosavadní badatelé tuto skutečnost nevzali v úvahu.

Zapisovatel se může mýlit pouze v čísle záznamu, zaměnit snad číslo dne za číslo měsíce, nebo i zapsat rok 1887 místo 1878, ale rozmezí dat, jaké je nám prezentováno jako možné roky Járova narození, ve světle těchto skutečností neobstojí. Prosté porovnání předchozího a následujícího záznamu by chybu snadno odhalilo.

Moravská enkláva cimrmanologů vytkla si tedy za cíl jednou pro vždy utnout neplodné debaty o onom datu a vnést do věci jasné světlo. Rozhodli jsme se opustit nejistou cestu pátrání v dobových matrikách a opřít se o pevná ověřitelná data, na kterých se lze bez potíží shodnout se všemi. Jde o sledování časové osy událostí, kterých se Cimrman prokazatelně a doložitelně osobně zúčastnil. Tím můžeme některá data spolehlivě eliminovat, až nám zůstane jediné.

Dovolte tedy pár historických dat:

  • 1880 Zahájení stavby Panamského průplavu, jehož projekt JC předkládá americké vládě
  • 1879 Edison zveřejňuje objev járovky (později byl název zkomolen na žárovka), které JC předělal pupík na objímce
  • 1894 J.V Sládek vydává sbírku Zvony a zvonky, která obsahuje už Cimrmanem upravenou verzi lesní studánky
  • 1894 První vydání Starých pověstí českých, kvůli kterým se JC rozešel s Aloisem Jiráskem, jenž odmítl pověst Blaník odstranit z pověstí
  • 1898 Narodili se Konrad, Ernst, Eduard, … Promiňte. Narodil se Konrad Ernst Eduard Henlein, kterého JC učil ještě těsně před vypuknutím první světové války v obci Liptákov
  • 1899 Podílí se s hrabětem Ferdinandem von Zeppelinem na stavbě jeho první vzducholodě

Ve světle těchto událostí zjišťujeme, že roky 1864, 1868, 1883 a 1884 nemůžeme akceptovat jako datum Járova narození, protože americká vláda by těžko přijala jakýkoli projekt od patnáctiletého, byť geniálního chlapce. Alois Jirásek by si asi sotva dělal těžkou hlavu z rozchodu s jedenáctiletou slečnou, která ještě nezačala mutovat (v jedenácti letech byl Jára Cimrman totiž ještě dívkou). A jak trapně se asi naši kolegové cítí při zjištění, že žárovka už svítila celé 4 roky před údajným Járovým narozením! Jak by asi vypadal Edisonův pupík!?

Ne přátelé! Cimrman se musel narodit až po roce 1850, kdy se Vídeň dělila na obvody, ale před rokem 1864. Stále více se kloníme k roku 1853. K této myšlence nás vede také nedávno objevená pamětní deska umístěná na rodném domě Járy Cimrmana. Umíte si představit naši radost, když ji naši rakouští kolegové objevili v jedné menší sběrně druhotných surovin. Sem ji zanesl neznámý vandal a tak bohužel zatím nevíme na jakém domě původně visela, ale zcela jistě víme, že právě v něm se Jára narodil.

Pamětní deska Járy Cimrmana
Pamětní deska Járy Cimrmana

Na desce ihned vidíte, že Járova sestra Luisa měla ještě druhé jméno Josefína a že byla o 5 let starší než Jára. Neznámý tvůrce pamětní desky, věrný duchu Járy Cimrmana, užívá místo jeho pravého křestního jména smyšlené a dodává jako datum úmrtí úmyslně nesprávný rok 1908. V tomto období se Jára opravdu téměř vzdává veřejného života a až do roku 1914, kdy opouští Liptákov, soustředí svou pozornost na rozklad nenáviděného C.K. mocnářství.

Přiznáváme otevřeně, že užití německého tvaru Járova příjmení nás opět vrací k otázce jeho národní identity. Ozývají se také hlasy, které vyjadřují pochybnosti, zda deska opravdu nese záznamy o Cimrmanově rodině, nebo se jedná naprosto nepravděpodobnou shodou náhod o jinou starší sestru Luisu jiného Cimrmana z Vídně.

S jistotou a beze všech pochyb tedy známe konečné datum – 2. dubna 1853, jen nejsme zcela jednotní v otázce, zda se opravdu jedná o našeho Járu Cimrmana, nebo někoho jiného. Zůstává to předmětem intenzivního výzkumu.

Datum narození Járy Cimrmana
Zatím nehlasováno.
Please wait...

Napsat komentář